Twenty One Points (2018)
 • Drama
 • 10min
Sail Away (2018)
 • Comedy, Adventure
 • 11min
Cleaver (2017)
 • Drama
 • 17min
Stranger (2018)
 • Drama, Thriller
 • 7min
Run Rabbit (2018)
 • Drama
 • 19min
My Friend Michael Jones (2018)
 • Drama
 • 15min
Do No Harm (2017)
 • Drama, Action, Thriller
 • 12min
Two Cars, One Night (2004)
 • Comedy, Drama
 • 11min
Poppy (2009)
 • Short, Animation, War
 • 11min
Shmeat (2015)
 • Animation
 • 6min
Ross and Beth (2014)
 • Short, Drama
 • 15min
Night Shift (2012)
 • Short, Drama
 • 15min
Wide Eyed (2013)
 • Short, Drama
 • 12min
The Great White Man Eating Shark (1994)
 • Children’s, Animation
 • 10min
UFO (2004)
 • Science Fiction, Fantasy
 • 17min
Tits on a Bull (2014)
 • Drama
 • 15min
School Night (2014)
 • Short, Comedy, Drama
 • 13min
The Witch in the Cherry Tree (1994)
 • Children’s, Animation
 • 10min
The Three Legged Cat (1994)
 • Children’s, Animation
 • 10min
The Six Dollar Fifty Man (2009)
 • Drama, Short
 • 15min
Interim (2012)
 • Short, Drama
 • 15min
Wait (2016)
 • Drama
 • 14min
The Singing Trophy (1993)
 • Short, Comedy
 • 13min
Tom's Dairy (2013)
 • Short, Family
 • 14min
The Boy With Two Shadows (1994)
 • Children’s, Animation
 • 10min
Tama Tū (2004)
 • Short, War
 • 18min
Stick to Your Gun (2015)
 • Animation, Comedy
 • 9min
Run (2007)
 • Short, Drama
 • 15min
Preferably Blue (2011)
 • Animation, Comedy
 • 11min
O Tamaiti (1996)
 • Short, Family
 • 15min
New Zealand's Best Shorts 2013 (2013)
 • Drama, Comedy, Short
 • 1h 28m
New Zealand's Best Shorts 2012 (2012)
 • Drama, Documentary
 • 1h 20m
NZ's Best Shorts 2014 (2014)
 • Drama
 • 1h 17m
Madam Black (2015)
 • Drama, Short
 • 11min
Lemming Aid (1994)
 • Short, Comedy
 • 12min
Lambs (2012)
 • Drama, Short
 • 14min
Keeping House (1994)
 • Children’s, Animation
 • 10min
I'm Going To Mum's (2013)
 • Short, Family
 • 12min
Friday Tigers (2013)
 • Short, Drama
 • 16min
A State of Siege (1978)
 • Drama, Short
 • 52min
Ellen is Leaving (2013)
 • Drama
 • 15min
Eleven (2014)
 • Short, Drama
 • 13min
Cold Snap (2014)
 • Short, Drama
 • 11min
Coffee & Allah (2007)
 • Short, Drama
 • 14min
Aphrodite's Farm (2008)
 • Drama
 • 15min